De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Reglement betreffende de subsidiëring van kleine duurzame projecten

Besluit van 16 februari 2011

De provincieraad van Limburg,

Gelet op de strategische doelstelling "Bewust maken van inwoners, bedrijven en bezoekers van de provincie van de impact van hun gedrag op onze leefomgeving en hen aanzetten tot duurzaam gebruik van grondstoffen en energie” en op de operationele doelstelling “Burgers en doelgroepen via concrete initiatieven aanzetten tot een duurzamer en klimaatvriendelijk gedrag inzake water-, energie- en materiaalgebruik” van het provinciaal beleid 2006-2012;

Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2010-2013 dat op 21 april 2010 werd vastgesteld door de provincieraad, waarin duurzame ontwikkeling is opgenomen als belangrijke drijfveer voor het provinciaal milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de provincieraad op 21 mei 2008 houdende de opheffing van het reglement betreffende de subsidiëring van de bijzondere projecten ter bescherming van het milieu en houdende de vaststelling van een nieuw reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake het behoud van de biodiversiteit;

Overwegende dat dankzij dit reglement d.d. 21 mei 2008 weliswaar de kwaliteit van de ingediende projecten sterk is toegenomen, maar dat deze projecten zich inhoudelijk beperken tot vrij strikt natuurgerichte aspecten;

Overwegende dat er ook een onmiskenbare nood aan subsidies wordt aangevoeld voor projecten die doelstellingen beogen op het vlak van bredere milieuthema’s en duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat het aangewezen is om op die nood in te spelen met een afzonderlijk subsidiereglement, dat afgestemd is op de specifieke aard van dit soort projecten;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 2002 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en latere wijzigingen op dit besluit;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op artikel 777 8307/640 25 "Subsidie voor kleine duurzame projecten" van het provinciebudget;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan verenigingen, bedrijven en Limburgse gemeenten voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de provincie Limburg (B) inclusief haar Noord-Zuidrelaties, in zoverre deze projecten een duidelijke milieucomponent bevatten. Er wordt gestreefd naar samenwerking tussen partners.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • Duurzame ontwikkeling: een maatschappelijke ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. In dit concept wordt getracht om ecologische, economische en sociale belangen op een evenwichtige manier met elkaar te verzoenen, bij voorkeur op een participatieve manier.
 • Terreinrealisaties: het gaat hier om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg.
 • Communicatie-acties: het gaat hier om initiatieven die informatie over onderwerpen m.b.t. duurzame ontwikkeling overbrengen naar specifieke doelgroepen met als doel hen relevante kennis bij te brengen, te mobiliseren en/of een gedragswijziging te stimuleren.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aanvrager en zijn eventuele copromotoren voldoen aan volgende voorwaarden:

 • één of meer activiteiten op het grondgebied van de provincie Limburg (B) ontplooien
 • rechtspersoonlijkheid bezitten of, indien de aanvrager een vereniging betreft, aangesloten zijn bij een koepelorganisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en de toestemming van die koepelorganisatie aan de aanvrager/copromotor(en) voor het indienen van de subsidieaanvraag
 • onderling een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten die de uitvoering van het project regelt, indien er copromotoren zijn
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • geen activiteiten uitoefenen die als strijdig kunnen worden beschouwd met de principes van duurzame ontwikkeling en/of niet het onderwerp zijn (geweest) van gerechtelijke procedures in die zin
 • op het moment van de aanvraag nog niet eerder een subsidie hebben verkregen in het kader van dit reglement voor hetzelfde project.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:

 • op het grondgebied van de provincie Limburg uitgevoerd worden en een bijdrage leveren aan het beleid van de provincie Limburg inzake duurzame ontwikkeling
 • aansluiten bij het provinciaal milieubeleid (waarvan het kader is weergegeven in het provinciaal milieubeleidsplan) of, in voorkomend geval, bij de onderwerpen die via de oproep van het betreffende jaar worden aangegeven
 • waar mogelijk rekening houden met andere gelijkaardige initiatieven in de regio
 • de reguliere werking van de aanvrager, en in voorkomend geval ook dat van iedere copromotor wat diens projectaandeel betreft, overstijgen op het vlak van thema, aanpak, beoogde doelgroepen en/of werkingsgebied
 • een voorbeeldfunctie uitstralen
 • een goede verhouding tussen de communicatieve projectluiken en de andere projectluiken hebben
 • voldoen aan de SMART-criteria:
  - specifiek: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken (doelstelling) en welke stappen hiervoor nodig zijn (acties)
  - meetbaar: er wordt aangegeven hoe men kan bepalen of de doelstelling gehaald werd (indicatoren)
  - aanvaardbaar: de doelstelling is beleidsrelevant en er zijn geen externe factoren gekend die de uitvoering van het project onmogelijk maken
  - realiseerbaar: de voorgestelde acties kunnen met het beschikbare budget en de beschikbare menskracht in het opgegeven tijdsbestek uitgevoerd worden
  - tijdsgebonden: er wordt duidelijk aangegeven wanneer welke actie uitgevoerd wordt
 • buiten de inhoudelijke contouren vallen van andere provinciale subsidiereglementen of andere steunmaatregelen
 • niet gestart zijn voor 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

Binnen dit reglement komen zowel terreinrealisaties, communicatie-acties als een combinatie van beide in aanmerking. Initiatieven die niet aansluiten bij de geest van dit reglement zijn o.m.:

 • de aankoop van onroerende goederen, het optrekken van gebouwen, de aanleg van wegeninfrastructuur of speeltuinen, …
 • de aankoop van bepaalde investeringsgoederen waarvan de gangbare afschrijvingstermijn de loopduur van het project ruimschoots overschrijdt en/of de relevantie te gering is in het kader van de doelstellingen van het project (vb. rollend materieel, computers, …)
 • regulier onderhoud en beheer, het opruimen van zwerfvuil, …
 • acties die opgelegd zijn door wetgeving, reglementen, vergunningen en overeenkomsten, …
 • de opmaak van studies, plannen, inventarisaties, visieteksten, …

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 5: de termijn, wijze en adres van indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren na een jaarlijkse oproep tot indiening van subsidieaanvragen waarbij voor iedere oproep een aantal specifieke onderwerpen worden aangegeven:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Bijlagen die bij de aanvraag behoren en die niet elektronisch worden ingediend, mogen eveneens per mail of fax worden ingediend.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan pas vanaf 1 januari van het jaar van de projectstart worden ingediend; de stukdatum van documenten zoals facturen, loonfiches, documenten in het kader van overheidsopdrachten, ... geldt hierbij als bewijs. De aanvraag moet bovendien ten laatste op 1 april van datzelfde jaar bij ondervermelde dienst zijn toegekomen; de ontvangstdatumstempel van de Directie Ruimte geldt hierbij als bewijs.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid
Directie Ruimte
provincie Limburg
Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 83 38
Fax 011 23 83 10
E-mail minaplanning@limburg.be

Artikel 6: documenten, in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een document waaruit blijkt dat het project voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden bepaald in artikel 4 van dit reglement
 • de statuten van de aanvrager indien hij rechtspersoonlijkheid bezit en geen gemeente is, voor zover de statuten niet reeds eerder werden ingediend bij het provinciebestuur en sindsdien ongewijzigd zijn gebleven
 • het bewijs dat de aanvrager en, in voorkomend geval, iedere copromotor aangesloten is bij een koepelorganisatie met rechtspersoonlijkheid en dat die koepelorganisatie haar toestemming verleende aan deze aanvrager/copromotor(en) voor het indienen van de subsidieaanvraag, indien de aanvrager/copromotor een vereniging is die geen rechtspersoonlijkheid bezit
 • de balans en resultatenrekening van de aanvrager van het laatste goedgekeurde rekeningjaar, indien het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan 25 000 euro en de aanvrager geen gemeente is
 • een kopie van de samenwerkingsovereenkomst die de aanvrager met de projectcopromotor(en) sloot ter uitvoering van het project, indien de aanvraag een project met copromotor(en) betreft.

Het aanvraagformulier kan op het adres vermeld in bovenvermeld artikel 5 opgevraagd worden of kan van de website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 7: toetsing op tijdigheid

De aanvraag wordt getoetst op tijdigheid. Aanvragen die buiten de termijn, vermeld in artikel 5 werden ingediend, komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement voor het betreffende jaar. De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing op inhoud

§1 De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie voor advies voorgelegd aan een ambtelijke evaluatiecommissie.

§2 Deze ambtelijke evaluatiecommissie beoordeelt en rangschikt de ingediende aanvragen gezamenlijk per jaaroproep op basis van de criteria vermeld in artikel 3 en 4 van dit reglement. De resultaten van deze beoordeling worden samengevat in een beoordelingsverslag dat aan de deputatie wordt voorgelegd. Er wordt voorkeur verleend aan aanvragen voor projecten met verschillende copromotoren.

§3 Wanneer dit gevraagd wordt, moet de aanvrager zijn project aan de ambtelijke evaluatiecommissie komen voorstellen en verdedigen.

§4 De deputatie is bevoegd voor de oprichting, samenstelling en ontbinding van deze ambtelijke evaluatiecommissie. De commissie komt op afroep samen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde van Milieu of diens afgevaardigde.

Artikel 10: toetsing op krediet

De deputatie selecteert op basis van het verslag van de ambtelijke evaluatiecommissie de projecten die een subsidie krijgen toegekend. Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning. In voorkomend geval wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de rangschikking die de ambtelijke evaluatiecommissie in haar verslag voorstelt. De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 90 dagen na de uiterste datum van indiening of de aanvraag vermeld in bovenvermeld artikel 5 al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend. De aanvrager zal schriftelijk in kennis worden gesteld van deze beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: maximaal 80 % van het verschil tussen de subsidiabele kosten en inkomsten van het project.

De provinciale subsidie kan beperkt worden tot bepaalde projectonderdelen. De deputatie zal per aanvraag het subsidiepercentage en/of de subsidiabele kostenelementen vaststellen op basis van het beoordelingsverslag van de ambtelijke evaluatiecommissie zoals bedoeld in artikel 9 van dit reglement.

Enkel kosten die gedetailleerd bewijsbaar zijn, die officieel boekhoudkundig ingeschreven worden bij de aanvrager en, in voorkomend geval, de copromotor(en) zijn aanvaardbaar.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 13: wijze van betaling

Indien het toegekende subsidiebedrag lager is dan 1 250 euro wordt het bedrag in 1 schijf uitbetaald bij de toekenning.

Indien het toegekende subsidiebedrag hoger is dan 1 250 euro wordt het toegekende subsidiebedrag in 2 schijven betaald:

 • een eerste schijf van 50 % wordt betaald bij de toekenning
 • het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling vermeld in de ondervermelde artikels 14 en 15 zijn vervuld.

Artikel 14: voorwaarden tot betaling

Indien het toegekende subsidiebedrag lager is dan 1 250 euro moeten ten laatste op 1 oktober van het tweede jaar na de subsidietoekenning, de volgende documenten bij de provincie worden ingediend:

 • een inhoudelijk verslag met een beschrijving in duidelijke en toegankelijke bewoording van de uitgevoerde acties van het project, telkens met aangeven van de bij de actie betrokken copromotor(en), en waarbij a.d.h.v. de indicatoren uit de oorspronkelijke aanvraag aangegeven wordt of de doelstelling werd behaald of niet
 • een financieel verslag houdende een overzicht van alle door de aanvrager en, in voorkomend geval, ook door de copromotor(en), gemaakte projectkosten
 • een exemplaar of kopie van alle in het kader van het project opgestelde documenten (vb. GIS-lagen, formulieren, folders, dupliceerbaar educatief materiaal, ...)
 • minstens 5 relevante digitale foto’s van voldoende hoge kwaliteit (minimaal 300 dpi) die de projectuitvoering weergeven met vermelding van de naam van de fotograaf en waarvan  de provincie Limburg met de bronvermelding kosteloos het recht krijgt voor gebruik in de provinciale communicatiemedia.

Indien het toegekende subsidiebedrag hoger is dan 1 250 euro moeten ten laatste op 1 oktober van het tweede jaar na de subsidietoekenning, de volgende documenten bij de provincie worden ingediend:

 • een inhoudelijk verslag met een beschrijving in duidelijke en toegankelijke bewoording van de uitgevoerde acties van het project, telkens met aangeven van de bij de actie betrokken copromotor(en), en waarbij a.d.h.v. de indicatoren uit de oorspronkelijke aanvraag aangegeven wordt of de doelstelling werd behaald of niet
 • een financieel verslag houdende een overzicht van alle door de aanvrager en, in voorkomend geval, ook door de copromotor(en) gemaakte projectkosten samen met een kopie van de genummerde facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingsstukken
 • een exemplaar of kopie van alle in het kader van het project opgestelde documenten (vb. GIS-lagen, formulieren, folders, dupliceerbaar educatief materiaal, ...)
 • minstens 5 relevante digitale foto’s van voldoende hoge kwaliteit (minimaal 300 dpi) die de projectuitvoering weergeven met vermelding van de naam van de fotograaf en waarvan  de provincie Limburg met de bronvermelding kosteloos het recht krijgt voor gebruik in de provinciale communicatiemedia.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 15: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, verbindt deze zich ertoe:

 • de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • tijdig de in bovenvermeld artikel 14 vermelde documenten in te dienen
 • melding te maken van de ondersteuning door de provincie op de wijze zoals bepaald door de deputatie bij toekenning
 • voor alle activiteiten de vereiste vergunningen te verkrijgen
 • de deputatie onmiddellijk op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen of annulatie m.b.t. het project
 • het project ten laatste op 1 oktober van het tweede jaar na de subsidietoekenning, te rekenen vanaf de datum van het besluit van de deputatie waarin de subsidie werd toegekend, te realiseren.

Uitzonderlijk kan de deputatie beslissen tot een verlenging van de realisatietermijn voor een bepaalde duur, waarbij automatisch ook de termijn tot indiening van de betalingsaanvraag vermeld in artikel 15 van dit reglement met eenzelfde duur wordt verlengd. Hiertoe moet de subsidietrekker een gemotiveerde aanvraag indienen op het in artikel 4 van dit reglement vermelde adres met opgave van de duur van de gewenste verlenging.

VIII Controle en sancties

Artikel 16: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 17: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode, vastgesteld door de deputatie, de begunstigde uitgesloten worden om in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 18: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2011.

Artikel 19: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2011-02-16

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Jos Claessens

Contactgegevens dienst

Milieu en Natuur, Duurzaamheid, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
e-mail mina@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur.