De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 1: de installatievergadering en het onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 1

Na de provincieraadsverkiezingen vindt de installatievergadering van de provincieraad van rechtswege plaats in het provinciehuis op de eerste werkdag van december om 10 uur.
De verkozen provincieraadsleden worden met het oog hierop, voor de goede orde, door de provinciegriffier ten minste acht dagen voor de installatievergadering van de provincieraad in kennis gesteld van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering.

Indien bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die vervolgens toch geldig werd verklaard of als die vervolgens ongeldig werd verklaard en er een nieuwe verkiezing gehouden moet worden, worden de nieuw gekozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de provincieraad bijeengeroepen op de
installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van respectievelijk de verkiezing of de nieuwe verkiezing definitief is.
Indien de nieuw verkozen raadsleden niet binnen tien dagen zijn bijeengeroepen door de uittredende voorzitter, gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van de deputatie volgens hun rangorde.

Indien de installatie van de provincieraad ten gevolge van een wijziging van de zetelverdeling niet van rechtswege kan plaatsvinden  op de eerste werkdag van de maand december, worden de nieuw  verkozen raadsleden bijeengeroepen op de wijze en binnen de termijn bepaald in het tweede lid van dit artikel nadat de zetelverdeling definitief is.

Artikel 2

De installatievergadering wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter van de provincieraad.  Hij blijft voorzitter van de provincieraad tot er een nieuwe voorzitter verkozen is.  Indien de uittredende voorzitter van de provincieraad de installatievergadering niet kan voorzitten wordt ze voorgezeten door een uittredend lid van
de provincieraad dat opnieuw verkozen werd en dat de hoogste anciënniteit als provincieraadslid bezit of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste van hen.

Artikel 3

De provincieraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen provincieraadsleden en hun opvolgers en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen.  Het onderzoek en de uitspraak van de raad beperken zich tot de verkiesbaarheidsvereisten en de onverenigbaarheden.

Artikel 4

Het onderzoek van de geloofsbrieven gebeurt op basis van het verslag van een vooronderzoek ter zake dat uitgevoerd wordt door de provinciegriffier.

Indien er twijfel of betwistingen bestaan betreffende de geloofsbrieven van een of meerdere kandidaat-raadsleden, kan de voorzitter van de installatievergadering een of meerdere commissies samenstellen om een bijkomend voorbereidend onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken kandidaat-raadsleden uit te voeren.
Deze commissies worden samengesteld uit zeven leden, die door het lot worden aangewezen onder de kandidaat-provincieraadsleden. De leden van een commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een verslaggever die aan de raad de voorstellen van de commissie zal meedelen.
De kandidaat-raadsleden waarvan de geloofsbrieven het voorwerp uitmaken van een bijkomend voorbereidend onderzoek door een commissie mogen van deze commissie geen deel uitmaken, doch kunnen op eigen verzoek door de commissie worden gehoord. Hiervan wordt melding gemaakt in het verslag dat de commissie bij de provincieraad uitbrengt betreffende haar bijkomend onderzoek.
De commissie mag aan de raad de goedkeuring of de niet-goedkeuring voorstellen van de geloofsbrieven die aan haar bijkomend onderzoek onderworpen zijn. Zij mag eveneens een verdergezet onderzoek voorstellen. Indien de provincieraad beslist tot zulk onderzoek over te gaan, belast hij hiermee de commissie en stelt hij haar taak vast.

Artikel 5

De provincieraad doet, op verslag van de provinciegriffier of van een commissie, uitspraak over de goedkeuring van de geloofsbrieven.  Alle verkozen provincieraadsleden en de opvolgers die in aanmerking komen om een verkozene te vervangen die afstand van mandaat heeft gedaan mogen aan de bespreking en de stemming over de goedkeuring van de geloofsbrieven deelnemen, behalve aan de geïndividualiseerde stemming over hun eigen geloofsbrieven.  De verkozenen en de opvolgers wier installatie verdaagd of niet aanvaard is, mogen niet meer verder deelnemen aan de besprekingen. 

Artikel 6

De verkozenen van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze het mandaat van provincieraadslid aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de
installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."  De uittredende voorzitter van de installatievergadering legt, indien hij herkozen werd als provincieraadslid, dezelfde eed af in handen van het provincieraadslid dat de meeste anciënniteit bezit of, bij gelijke anciënniteit, in handen van de oudste van hen.

Wanneer een raadslid afwezig is op de installatievergadering, wordt hij uitgenodigd om de eed af te leggen tijdens de eerste daaropvolgende vergadering.

Raadsleden die aanwezig zijn op de installatievergadering doch die weigeren de bovenvermelde eed af te leggen en raadsleden die afwezig zijn op de installatievergadering en die, na een uitdrukkelijke oproep, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.

Artikel 7

Indien een mandaat van provincieraadslid vacant wordt en moet worden ingenomen door een opvolger en indien, in de gevallen en voor de periode bepaald in artikel 14 van het provinciedecreet, tot plaatsvervanging van een verhinderd provincieraadslid door een opvolger moet worden overgegaan, gebeurt het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven op de wijze zoals bepaald in artikel 4 van dit reglement. De provincieraad doet, op verslag van de provinciegriffier of van een met het aanvullend onderzoek belaste commissie, uitspraak over de goedkeuring van de geloofsbrieven van de opvolger.

De procedure vermeld in artikel 4 van dit reglement vindt eveneens toepassing bij het onderzoek of de vertrouwenspersonen, bedoeld in artikel 18 van het provinciedecreet, voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 18, §1 van het provinciedecreet.