Ruimtelijk structuurplan

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg is een ruimtelijke visie op langere termijn over Limburg met aandacht voor wonen, werken, ontspanning, landbouw, natuur, landschap en mobiliteit. De provincie keurt de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen goed.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Dit zijn plannen die de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften aangeven voor een gebied. De provincie kan zelf provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen en adviseert gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Subsidies Ruimtelijke Ordening

Volgende subsidies kunnen bij de provincie worden aangevraagd:

Studies

Dit zijn studies die de provincie uitvoert of laat uitvoeren om bepaalde aspecten van de ruimtelijke ordening dieper of specifieker te onderzoeken.